Adatvédelmi tájékoztató


1. Bevezetés
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően jelen dokumentumban tájékoztatjuk az Okos Önkormányzat Akadémia internetes portált (Portál) igénybe vevőket a személyes adatok kezeléséről.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Cloudworks Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 1. II. em. 219.
Bank neve: Budapest Bank SWIFT: BUDAHUHB
IBAN: HU34
Bankszámlaszám:10104961-69377200-01004007
Adószám: 25393095-1-20, HU25393095

3. Az Okos Önkormányzat Akadémia internetes portál adatkezelései
A Portált bejelentkezés nélkül látogatókról Adatkezelő és a megbízása alapján dolgozó üzemeltető nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat. A látogatással kapcsolatban a portált kiszolgáló számítógépeken keletkező technikai naplófájlokat, melyek esetleg korlátozottan alkalmasak lehetnek a látogató személyének valószínűsítésére, bizalmasan kezeli, harmadik személynek – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – nem teszi elérhetővé.
A Portált előzetes regisztrációval és bejelentkezéssel használó személyek a regisztráció során nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy az általuk megadott személyes adataik kezeléshez hozzájárulnak. Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződő felelek a szolgáltatási szerződésben rendelkeznek az adatkezelést illetően.
Az adatkezelés során az adatokat harmadik személynek – a jogszabályi kivételektől eltekintve – Adatkezelő nem adja át. Ha az adatkezelés egyúttal szerződéses kötelezettség teljesítésének a feltétele, Adatkezelő a vonatkozó számviteli, adó- és egyéb jogszabályok szerinti megőrzési idő leteltéig tárolja az adatokat.

4. Tájékoztatás az adatkezeléssel összefüggő információbiztonsági intézkedésekről
Adatkezelő a szolgáltatás folyamatossága és a kezelt adatok védelme érdekében megteszi az elektronikus informatikai rendszer biztonságához szükséges intézkedéseket.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő haladéktalanul megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket, indokolt esetben értesíti az érintetteket.

5. Az érintettek jogai
Az érintettet megilleti a tájékoztatás kéréséhez, a helyesbítéshez, a törléshez, a zároláshoz és a tiltakozáshoz való jog.
Adatkezelő az érintett megkeresése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a tájékoztatás, a helyesbítés, továbbá – ha a jogszabály lehetővé teszi – a törlés, zárolás érvényesítése érdekében.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Kapcsolat

CLOUDWORKS Kft.

8900 Zalaegerszeg
Béke ligeti utca 1. II. em. 219.

  • dummy info@okosonkormanyzat.hu


Adatvédelmi tájékoztató

Szakértőink

Balatoni Péter
mérnök informatikus, rendszerszervező

Varga János
mérnök-közgazdász, rendszerszervező

Németh István
mérnök informatikus, rendszerszervező

Szolgáltatások

Információbiztonsági feladatok ellátása

Adatvédelmi tevékenység támogatása

Szakértői interjúk készítése

Tanácsadás

Rólunk

343

önkormányzat

3613

közigazgatási felhasználó

15

éve

Search