Adatvédelmi tájékoztató


1. Bevezetés
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően jelen dokumentumban tájékoztatjuk az Okos Önkormányzat Akadémia internetes portált (Portál) igénybe vevőket a személyes adatok kezeléséről.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Cloudworks Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 1. II. em. 219.
Bank neve: Budapest Bank SWIFT: BUDAHUHB
IBAN: HU34
Bankszámlaszám:10104961-69377200-01004007
Adószám: 25393095-1-20, HU25393095

3. Az Okos Önkormányzat Akadémia internetes portál adatkezelései
A Portált bejelentkezés nélkül látogatókról Adatkezelő és a megbízása alapján dolgozó üzemeltető nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat. A látogatással kapcsolatban a portált kiszolgáló számítógépeken keletkező technikai naplófájlokat, melyek esetleg korlátozottan alkalmasak lehetnek a látogató személyének valószínűsítésére, bizalmasan kezeli, harmadik személynek – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – nem teszi elérhetővé.
A Portált előzetes regisztrációval és bejelentkezéssel használó személyek a regisztráció során nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy az általuk megadott személyes adataik kezeléshez hozzájárulnak. Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződő felelek a szolgáltatási szerződésben rendelkeznek az adatkezelést illetően.
Az adatkezelés során az adatokat harmadik személynek – a jogszabályi kivételektől eltekintve – Adatkezelő nem adja át. Ha az adatkezelés egyúttal szerződéses kötelezettség teljesítésének a feltétele, Adatkezelő a vonatkozó számviteli, adó- és egyéb jogszabályok szerinti megőrzési idő leteltéig tárolja az adatokat.

4. Tájékoztatás az adatkezeléssel összefüggő információbiztonsági intézkedésekről
Adatkezelő a szolgáltatás folyamatossága és a kezelt adatok védelme érdekében megteszi az elektronikus informatikai rendszer biztonságához szükséges intézkedéseket.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő haladéktalanul megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket, indokolt esetben értesíti az érintetteket.

5. Az érintettek jogai
Az érintettet megilleti a tájékoztatás kéréséhez, a helyesbítéshez, a törléshez, a zároláshoz és a tiltakozáshoz való jog.
Adatkezelő az érintett megkeresése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a tájékoztatás, a helyesbítés, továbbá – ha a jogszabály lehetővé teszi – a törlés, zárolás érvényesítése érdekében.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Kapcsolat

CLOUDWORKS Kft.

8900 Zalaegerszeg
Béke ligeti utca 1. II. em. 219.

  • dummy +36 30 3097787

  • dummy info@okosonkormanyzat.hu


Adatvédelmi tájékoztató

Szakértőink

Balatoni Péter
mérnök informatikus, rendszerszervező

Varga János
mérnök-közgazdász, rendszerszervező

Németh István
mérnök informatikus, rendszerszervező

Szolgáltatások

Információbiztonsági feladatok ellátása

Adatvédelmi tevékenység támogatása

Szakértői interjúk készítése

Tanácsadás

Rólunk

343

önkormányzat

3613

közigazgatási felhasználó

15

éve

Search

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések